ใบสมัครงาน บจก. เอลิสิโอ
ALISIO APPLICATION FORM
ลักษณะงานที่ต้องการ
สถานประกอบการ    สมัครตำแหน่ง*
วัน-เดือน-ปี ที่สามารถเริ่มงานได้ พ.ศ.    เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ*
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน ว่างงาน   ทำงานประจำ   ทำงาน part time   กำลังศึกษา
 
ประวัติส่วนตัว
นาย  นาง  นางสาว   ยศ     
(ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย)*    ชื่อเล่น
(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)   เพศ ชาย  หญิง
ไฟล์รูปภาพ .gif .jpg หรือ .png (ไม่เกิน 100 KB)
วัน-เดือน-ปี เกิด พ.ศ.   สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา
อายุ   น้ำหนักกก.    ความสูงซม.    กรุ๊ปเลือด    ตำหนิ
 
ที่อยู่ปัจจุบัน*
อำเภอ  จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์*   โทร.งาน  โทร.เคลื่อนที่
เพจเจอร์  แฟกซ์  Email
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
 
บัตรประชาชนเลขที่  ออกให้ ณ 
เมื่อวันที่ พ.ศ.   วันหมดอายุ พ.ศ. 
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เลขที่  ประเภท  มีรถยนต์ของตัวเอง
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เลขที่  ประเภท  มีรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
 
สถานภาพสมรส/บิดา/มารดา
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หย่า  หม้าย  แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส  อายุปี  อาชีพ
สถานที่ทำงาน
โทร  ตำแหน่ง  จำนวนบุตร  จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา
 
ชื่อบิดา  ที่อยู่
โทรศัพท์  อายุ  อาชีพ  ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ชื่อมารดา  ที่อยู่
โทรศัพท์  อายุ  อาชีพ  ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
จำนวนพี่น้อง
 
สถานภาพทางทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  จับได้  ใบดำ   ใบแดง   / ได้รับการยกเว้นเพราะ
 
ประวัติการศึกษา
ระดับ สถานศึกษา-ที่ตั้ง ปีที่เริ่ม ปีที่จบ วุฒิ วิชา/สาขา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวะศึกษา
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
กิจกรรมที่ทำในสถานศึกษา
 
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน-ที่ตั้ง ปีที่เริ่ม ปีที่สิ้นสุด เงินเดือน
 
การฝึกงาน/อบรม/สัมมนา
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง ชื่อสถาบัน-ที่ตั้ง ระยะเวลาอบรม
 
ทักษะและความสามารถพิเศษ
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
จีน
อื่นๆ
คอมพิวเตอร์    PC โปรแกรม    Mac โปรแกรม
Network ระบบ    พิมพ์ดีดไทยคำ/นาที    พิมพ์ดีดอังกฤษคำ/นาที
ความสามารถอื่นๆ   อธิบายลักษณะเด่นอื่นๆ ของท่าน
 
เคยต้องโทษคดีอาญาหรือไม่   ไม่เคย   เคย   สถานที่เกิดเหตุ
คุณเคยถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือไม่    ไม่เคย   เคย   เพราะ
คุณขัดข้องหรือไม่ที่ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงานของคุณ  ไม่ขัดข้อง  ขัดข้อง
 
ข้าพเจ้ารับรองข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
กดช่อง(ให้มีเครื่องหมายถูก)เพื่อเป็นหลักฐาน*